برنامه ریزی

در برنامه ریزی یک مجتمع این امر اهمیت دارد که روابط نزدیک میان طراحی و اجرا به خوبی تشخیص داده شود. این فرایندها هنگامی که به عنوان سیستم جامع یا مجتمع در نظر گرفته شوند بهتر نمود پیدا می‌کنند. به بیان وسیع‌تر طراحی فرایند ایجاد تعاریف تاسیسات جدید است که معمولاً توسط مشخصات و نقشه‌های تفصیلی ارائه می‌شوند.

جزئیات پروژه

تدوین برنامه‌های اجرا با طراحی خوب تاسیسات قابل مقایسه است. برنامه ریز باید هزینه‌ها و قابلیت اطمینان گزینه‌های مختلف را در نظر بگیرد. در عین حال از امکان پذیری فنی مطمئن باشد. برنامه ریزی اجرایی از این نقطه نظر مشکل‌تر است که در طول زمان و با پیشرفت فعالیت‌های اجرایی‌، فرایند ساختمان با تغییرات کارگاهی و فیزیکی امکانات دگرگون می‌شود. از سوی دیگ عملیات اجرایی از یک پروژه تا پروژه دیگر نسبتاً حالت استاندارد دارد، در حالی که جزئیات سازه‌ها و فونداسیون‌ها ممکن است از یک تاسیسات تا دیگری به طور قابل توجهی فرق داشته باشد.

تدوین یک برنامه خوب اجرایی یک مسئله‌ها‌ و نیازمند تلاش فراوان است. طرح‌های متعددی برای یک پروژه ممکن است موجود باشد. مادام که تجربیات می‌تواند راهنمای بسیار خوبی برای برنامه ریزی اجرایی باشد. ولی هر پروژه دارای مسایل خاص خود است که خلاقیت و دیدگاه‌ها و تلاش‌های خاص خود را نیاز دارد. متاسفانه نمی‌توان به طور قطع در مورد خوب بودن یا نبودن یک برنامه ریزی اجرایی اظهار نظر کرد. با این حال برنامه باید یک نظام سلسله مراتبی و سیستم تقسیم مناسب فعالیت‌ها مناسب داشته باشد و ارتباط فعالیت‌های اجرایی و طراحی و تدارکات را به خویس بیان نماید. فعالیت‌ها جنان باید تقسیم شوند که جمع کردن بعدی آنها خالی از مشکلات فراوان بوده و خود در بر گیرنده همه عملیات اجرایی باشد. هر فعالیت دارای اطلاعات مشخص از جمله مسئول اجرایی، زمان، منابع، ارتباطات و غیره باشد.

در مرحله ارزیابی پیشرفت پروژه این برنامه باید به خوبی تصویر روشنی از کل کارها را ارائه نماید.

یکی دیگر از نوآروی‌های مربوط به عملیات اجرایی به کارگیری اصول و راه حل‌های سازمانی مرتبط با امر ساخت است. اجرای صنعتی و صنایع پیش ساخته اهمیت فراوانی در نحوه اجرای پروژه‌های امروزی دارد. بخشی از منابع مورد نیاز می‌توانند خارج از سایت اجرا، مونتاژ و ساخته شده و پس از حمل به سایت سریعاً نصب شوند. بنابراین وجود صنایع جنبی برای اجرای این گونه پروژه‌های پشتیبان ضرورت دارد. یکی از مشکلات این گونه صنایع زمانی نمود پیدا می‌کند که استانداردها و مقررات لازم وجود نداشته باشند. مادام که طراحان اندازه‌های استانداردی برای عناصر اجرایی در نظر می‌گیرند ولی در عمل این استانداردها کاهش به خوبی اجرا نمی‌شوند و در اجرا مشکلات فراوانی را با صرف هزینه و وقت زیاد به پیمانکار و کارفرما تحمیل می‌کنند.

هدف پروژه

برنامه ریزی یک پروژه اجرایی با تولید مفهومی تاسیسات مورد نظر که خود منعکس کننده تقاضای بازار و نیازهای کارفرما است آغاز می‌شود. مفاهیم نوآوری در طرح نه به خاطر خود بلکه برای شرکت در کاهش هزینه‌ها و بهبود امر زیبایی شناسی، آسایش راحتی طرح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با این وصف پیمانکار و کارشناس طراح باید درک کاملی از پیچیدگی‌های فنی مرتبط با آن داشته باشند.

یکی از مهمترین جنبه‌های نوآوری طرح، نیاز ارتباطات کارآمد در مشارکت طراحی و اجرا است. مفاهیم طرح نو باید از نقطه نظر امکان سنجی فنی مورد آزمایش قرار گیرد. سه سطح فنی دارای اهمیت خاص هستند‌.

نیازهای فنی عملیات یا تولید
منابع طرح
فنون اجرا
اولی به فنون جدیدی دلالت می‌کند که ممکن است در یک تاسیسات اجرایی معرفی شود و برای نوع خاصی از تولید مانند فرایندهای شیمیایی یا تولید برق اتمی به کار رود. دومی به قابلیت طرح دلالت می‌کند که برای طراحان میسر و موجود است‌، مانند روش‌های محاسباتی جدید یا مواد جدید. سومی به فنون جدیدی اشارت دارد که می‌توان برای اجرای پروژه پذیرفته شود مانند تجهیزات جدید یا روش‌های اجرایی نوین.

یک پروژه جدید ممکن است شامل تکنولوژی جدید و پیچیده‌ای برای عملیات در شرایط محیطی خاص چون آب و هوای سخت. یا امکانات دسترسی محدود باشد. عناصر عمده در مطالعه امکان سنجی در تکنولوژی تولید باید شامل و نه محدود به موارد زیر باشند.

نوع پروژه با توجه به نوع تکنولوژی مورد نیاز مانند سوخت‌های ترکیبی، مواد پتروشیمی، نیروگاه‌های هسته‌ای و غیره
حجم و مقیاس پروژه از نظر ریالی، ساعات کار مهندسی طراحی، ساعات نیروی کار اجرایی
طراحی، شامل منابع هر گونه تکنولوژی خاص که به موافقت نامه‌های لیسانس نیاز داشته باشد.
محل پروژه که ممکن است مسایلی برای حفاظت محیط زیست، بهره وری کارگر و ریسک‌های خاص پدید آورد.
گزینش روش و تکنولوژی اجرایی شامل هم تصمیم گیری استراتژیک و هم تاکتیکی در مورد تکنولوژی‌های مناسب و بهترین روش عملیاتی است. برنامه ریزی استراتژیک باید امری عمده و مهم در تدوین طراحی‌های صنعتی، در جریان تهیه برآورد هزینه‌ها و تنظیم اسناد مناقصه توسط پیمانکارن باشد. متاسفانه برنامه ریزی برای اجرای تاسیسات صنعتی اغلب بعد از انجام کار از مغز کارشناسان خطور می‌کند، کاری که از قبل باید صورت گیرد و سپس پروژه‌ها در چارچوب این برنامه طراحی و اجرا شوند.