پروژه احداث مجموعه ورزشی دانشگاه پیام نور زرین شهر اصفهان

کارفرما: دانشگاه پیام نور اصفهان

زیربنای کل: ۲۵۳۰ مترمربع

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات