پروژه احداث مجموعه ورزشی دانشگاه پیام نور دامغان

کارفرما: دانشگاه پیام نور دامغان

زیربنای کل: ۲۵۳۰ مترمربع

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات