امور ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی نمایشگاه بین المللی تهران

کارفرما: شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا

زیربنای کل: مجموعه کلیه سالنهای نمایشگاه بین المللی

زمینه فعالیت: ابنیه، تاسیسات و تجهیزات