سیستم های صرفه جویی انرژی در ساختمان

 

امروزه شرکتهای مهندسی و ساخت به طور فزاینده، روشهای تجزیه و تحلیل صرفه جویی انرژی را در فازهای اولیه فرآیند طراحی و ساخت در نظر می گیرند. سازندگان، مالکان و معماران از فرصتها و امکانات فزاینده ای برای مدلسازی اینکه چگونه روشهای متعدد صرفه جویی انرژی یک ساختمان را تحت تأثیر قرار می دهد برخوردار هستند. با استفاده از تحلیل هزینه چرخه حیات (LCCA) و گزارش های بازگشت پایدار سرمایه (SROI)، مالکان از تصمیماتی که منجر به بازگشت  سرمایه به میزان بالاتر و حصول ارزش بالای ساختمان از طریق ساخت و ساز سبز می شود مطلع می شوند.