مدل سازی تفصیلی سه بعدی BIM

مدل های معماری تغییر یافته اند. بجای نقشه های دو بعدی، طراحی های سه بعدی کامپیوتری با استفاده مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرف استاندارد شدن می باشد که به مالکان و کاربران ساختمان تصویر بهتری از ساختمان قراهم می کند. امروزه محدودیتی برای مدلهای معماری ساختمان و حتی سیستم های خاص دیگر وجود ندارد. شرکتهای مهندسین مشاور از BIM برای مدلسازی سازه ای، مکانیکی، برقی و سیستم لوله کشی، کانال کشی و کارهای فولادی و غیره استفاده می کنند. در ترکیب با نرم افزارهای تشخیص تداخل بین بخش های مختلف یک مدل ساختمانی، از اینکه هیچ سیستمی با بخش دیگر تداخل نمی کند باعث از بین رفتن مسائل هماهنگی در حین ساخت می شود.